wz


Římskokatolická farnost Hněvošice
us
Společenství

Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba stydět se za evangelium (srv. Řím 1,16). Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech (srv. Mt 10,27). Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené na pohodlí a zvyku a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat Krista i v moderním velkoměstě. Vy musíte být těmi, kdo jdou na "křižovatky cest" (srv. Mt 22,9) a každého zvou k hostině, kterou Bůh připravil pro svůj lid. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Nebylo přece přijato proto, aby bylo střeženo v soukromí. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce."

sv. Jan Pavel II.

Společenství děti každý 1. a 3. čtvrtek měsíce (začátek mši svatou)
Farní schola každý pátek a neděle
Ministranti každý 1. pátek měsíce
Katecheze pro dospělé: každá druhá středa v měsíci po mši svaté na faře
Modlitební společenství:
Fatimské večeřadlo s motlitbou svatého růžence
Každý 13. den v měsíci ve farním kostele Krista dobrého Pastýře ve 20:00 hodin
Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony znají mne...   /J 10,14/