wz


Římskokatolická farnost Hněvošice
obrazek
Svatí spojení s farností

Sv. Petr a Pavel patronové dřevěného kostela
Dnes příkladem života i hlasatelským dílem hovoří nejvýznamnější apoštolové. Na Petrovi - na skále, postavil Ježíš církev v odpověď na víru, kterou Petr vyznal. Jako zástupci církve mu Ježíš řekl: "Tobě dám klíče nebeského království."

Petra následoval Pavel, dřívější pronásledovatel, který po setkání s Kristem dal všechny své síly do jeho služeb. Za císaře Nerona byli Petr i Pavel zajati, Petr byl ukřižován hlavou dolů a Pavel později sťat. Došli spravedlnosti pro vyznání pravdy, pro kterou zemřeli.

Apoštol Pavel v listu Filipským uvedl, že vše pokládá za ztrátu ve srovnání s poznáním Ježíše (srov. Flp 2,7-8). Jak já si cením víry v porovnání s tím, co mi nabízí svět? Zajdu si před svatostánek poděkovat Ježíši za víru a budu uvažovat o její ceně.

Bože, Ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný v dnešní slavný den Tvých svatých apoštolů Petra a Pavla; dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je spjat počátek života Tvé církve. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Sv. Faustyna relikvie a obraz v kostele Krista dobrého Pastýře
Pocházela z polské diecéze Włocłavek. Její život byl prostoupen mnoha milostmi, ale i těžkostmi a velkým utrpením. Stala se řeholnicí Kongregace Matky Božího Milosrdenství. Její poslání, ke kterému byla vyvolena, spočívá v připomenutí milosrdné Boží lásky, o níž hovoří Bible a v předání nového způsobu úcty pro celý svět. Proto je nazývána i Ježíšovou sekretářkou a apoštolkou. Zemřela ve 33 letech na TBC v Krakově-Łagiewnikách.

Relikvie sv. sestry Faustyny byly slavnostně uložené v kostele Krista dobrého Pastýře 5. října 2012 biskupem ostravsko-opavské diecéze Františkem V. Lobkoviczem.
Zamyslím se nad významem úcty k Božímu milosrdenství, které si denně budu připomínat v hodině Ježíšovy smrti a naučím se modlitby k němu.

Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech Tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako svatá Faustýna Kowalska se stali ctiteli Tvého milosrdenství a ochotně je prokazovali bližním a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do Tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Sv. Hedvika dřevěná socha v kostele Krista dobrého Pastýře
Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život, byla aktivní v dobročinnosti k chudým a nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku. Mezi chrámy a kláštery, na jejichž založení se podílela, je nejvýznamnější v Třebnici. Zde se stala cisterciačkou a byla i pohřbena.

Svatá Hedvika je patronkou Slezska a ostravsko-opavské diecéze.

K jejímu životu se hodí motto: "Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.." /Řím 14, 7-8/


Budu rozjímat o smyslu utrpení a pomodlím se desátek růžence za náš národ.

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať následujeme příklad pokory a milosrdné lásky, který nám dala svatá Hedvika, a na její mocnou přímluvu nám pomáhej, abychom ve svém každodenním životě poznávali a plnili Tvou vůli. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Sv. Jan Pavel II. relikvie a dřevěná socha v kostele Krista dobrého Pastýře
Pocházel z polských Wadovic. V Krakově jako dělník prožil válku, za které se připravoval na kněžství. Svůj život přitom vložil do rukou Ježíši skrze Marii. Jako kněz a doktor teologie vykonával službu vesnického kaplana. Po necelých 12 letech kněžství byl jmenován biskupem a po dalších 20 letech zvolen papežem. Za charakteristický rys jeho pontifikátu je považována nejen evangelizace s jeho výzvou "Otevřete brány Kristu, nebojte se!", ale také vřelý vztah k mládeži, kterou naplňoval novým elánem, i 104 zahraničních apoštolských cest konaných s Janovou láskou ke Kristu i s Pavlovou horlivostí. Nehleděl na sebe a s odevzdaností Marii se stával obrazem Kristovy lásky. Zemřel ve věku 84 let.

Relikvie sv. Jana Pavla II byly slavnostně uložené v kostele Krista dobrého Pastýře 29. října 2016 biskupem ostravsko-opavské diecéze Františkem V. Lobkoviczem u příležitosti 20. výročí posvědcení kostela Krista dobrého Pastýře.
Své rozjímání zaměřím na některé výzvy papeže Jana Pavla II. nebo na jeho konkrétní životní příklad.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys postavil svatého Jana Pavla II. do čela své církve, aby jí sloužil slovem i příkladem; na jeho přímluvu chraň všechny pastýře svého lidu i společenství věřících svěřené jejich péči a veď je cestou k věčné spáse. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen


zdroj: catholica.cz
Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony znají mne...   /J 10,14/