wz


Římskokatolická farnost Hněvošice
us
Vysluhování svátosti církve

Křest

Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvílí, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Křest je jestou z říše smrti do života; je branou do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Při křtu jsou nám odpuštěny všechny hříchy, jsme vytrženi z moci smrti a pozváni k životu v radosti (Katechismus katolické církve (KKC) 1213-1216, 1276-1278).

Křest je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí.

Podmínky přijetí křtu:

  • veřejně vyznaná víra ve spásu skrze Ježíše Krista
  • příprava
  • kmotr starší 16 let, praktikující víru a biřmovaný

Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.

Ke křtu je potřeba opatřit křestní svíci a křestní roušku (může se o to postarat kmotr).

Před křtem se vyhotoví na faře křestní zápis. K němu je třeba donést:
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů (pokud nebylí sezdání ve farnosti Hněvošice)
- jména a adresy kmotrů a jejich křestní listy (pokud nebydlí ve farnosti Hněvošice).

Pomazání nemocných

Svátost nemocných či pomazání nemocných je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Svátost je nemocnému v jeho vážné nemoci posilou na duchu. Nemocný může skrze něj dojít i tělesného uzdravení. Svátost nemocných lze přijmout opakovaně, pokud o tuto pomoc nemocný znovu požádá.

Udílí se vkládáním rukou kněze na hlavu nemocného a následným mazáním posvěceným olejem na hlavě a na rukou. V případě nouze stačí pomazání na čele.Pomazání nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši, doma, v nemocnici nebo kdekoli, kde může kněz nemocného navštívit.

O svátost pomazání nemocných může požádat nemocný sám, případně někdo z jeho okolí. Tuto svátost může přijmout i nemocný, který je ve stavu bezvědomí. Předpokládá se, že ten, kdo ji přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti smíření. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem.

Je vhodné se na slavení svátosti pomazání nemocných připravit společnou modlitbou celé rodiny nebo úzkého okruhu přátel nemocného.

Pokud kněz přijde za nemocným domu,je třeba připravit:
- stůl a na něm bílí ubrus, kříž a dvě svíce
- svěcenou vodu.
g
Manželství

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, aby byli jedno a aby byli obrazem Božím. Proto to je jediná svátost, kterou neuděluje církev, ale kterou si udělují manželé navzájem. Církev zde vystupuje pouze jako svědek tohoto spojení a manžele provází požehnáním. Ve svátosti manželství také vidíme obraz vztahu Krista a církve. Svatý Pavel píše v Listě Efezským 5,31: " Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. " V křesťanském manželství se má láska a věrnost Krista ke své církvi, stát viditelnou. Mezi dvěma lidmi se tedy děje to, co se děje mezi Kristem a církví.

Podmínky přijetí svátosti manželství:

  • křest alespoň jednoho z partnerů
  • být svobodný nebo ovdovělý
  • plnoletost
  • uznání jednoty, věrnosti a nerozlučitelnosti manželství
  • souhlas s přijetím dětí
  • dva svědci
Sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (nepokřtěným) lze uzavřít za podmínek, že nebude bránit partnerovi ve víře a dovolí v katolické víře vychovat děti. Dále je nutný souhlas biskupa, tzv. dispens, který si vyžádá kněz od biskupa.

Pokud katolický křesťan uzavřel jen civilní sňatek, může dodatečně požádat o zplatnění před církví. Do té doby nemůže chodit ke sv. přijímání, být kmotrem, ale zůstává členem církve. O své situaci se může poradit s knězem.

Podle současných zákonů má církevní sňatek platnost i před státem.

K zápisu žádosti o církevní sňatek je třeba:
- občanské průkazy snoubenců
- potvrzení o křtu snoubenců (pokud nebyli pokřtění ve farnosti Hněvošice)
- jména a adresy svědků.

Zájemci o uzavření svátost manželství v naší farnosti Hněvošice v roce 2021, ať tuto skutečnost nahlásí do konce ledna. Sňatek je potřebné nahlásit minimálně 6 měsíců předem. Společné přípravy začnou v únoru.

Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony znají mne... /J 10,14/