wz


Římskokatolická farnost Hněvošice
us
Základní modlitby

Známení kříže Chvála Nejsvětější Trojice
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.
Apoštolské vyznání víry Nicejsko-cařihradské vyznání víry


Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,

svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.
Modlitba Páně Pozdravení andělské
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
Pod ochranu tvou Zdrávas Královno
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.
Zdrávas Královno, matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá,
ó přívětivá,
ó přesladká, Panno Maria!
Anděle Boží Svatý Michaeli
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
Amen.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.
Desatero Božích přikázání Patero církevních přikázání
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.
Základní pravdy víry Svátosti
1. Bůh je jeden.
2. Bůh je nejvýš spravedlivý.
3. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
5. Duše lidská je nesmrtelná.
6. Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.
1. Křest.
2. Biřmování.
3. Eucharistie.
4. Svátost smíření.
5. Pomazání nemocných.
6. Kněžství.
7. Manželství.

Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony znají mne...   /J 10,14/